Procena stanja

Prijem korisnika se vrši na osnovu ličnog zahteva korisnika ili
na zahtev zakonskog zastupnika, srodnika ili staratelja.

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika. Pružamo usluge smeštaja i medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

Dom raspolaže svom neophodnom opremom koja omogućava rad sa nepokretnim i otežano pokretnim licima: antidekubitalne dušeke, invalidska kolica, bolničke krevete sa pratećom opremom.

Da li usled nedostatka pravih informacija, širenja pogrešnih ili nešto treće, tek predrasuda je da se dugo čeka na mesto u nekom od državnih domova za stare. Takođe, procedura zaista nije komplikovana, i potrebno je samo je pratiti. Prvi i najjednostavniji korak je zahev, koji podnosi sam budući korisnik. Posle toga, ostaje samo nekoliko koraka do kraja procesa apliciranja.

Procedura smeštaja u dom
Da bi pokrenuli postupak smeštaja korisnika u Oaza Silka SM potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine u kojoj je kandidat za smeštaj prijavljen kao stanovnik, gde je potrebno predati zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju.

Uslovi smeštanja u dom

 • Prilikom pripreme za smeštaj korisnika dostavlja se zakonom predviđena socijalna dokumentacija : obrazac S1- zahtev za smeštaj, izveštaj voditelja slučaja , ček od penzije ukoliko je potencijalni korisnik penzioner i dr. Uz dokumentaciju za potrebe matične službe – ukoliko je potencijalni korisnik u braku, dostavlja se i izvod iz matične knjige venčanih, zatim izvod iz matične knjige rođenih sa unetim konstatacijama sklapanja braka,razvoda ili smrti i uverenje o državljanstvu .
 • Ukoliko se zbog hitnosti smeštaja dostavi nepotpuna socijalnadokumentacija, nedostajuću dokumenaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana smeštaja.
 • Rešenje o smeštaju dostaviti u roku od 7 dana od dana smeštaja.
 • Ukoliko se radi o licu lišenom poslovne sposobnosti obavezno dostaviti kopiju rešenja o lišavanju poslovne sposobnosti kao i rešenje o postavljenom staratelju.

Od medicinske dokumentacije obavezni su:

 • izveštaj neuropsihijatra sa predlogom terapije ,
 • očitan snimak pluća od strane pneumoftiziolo ,
 • nalaz na HBsAg (virus hepatita B), HCV (virus hepatita C)nalaz na Wasserman,
 • otpusna lista ukoliko je potencijalni korisnik bolnički lečen,
  prepis dijagnoza i aktuelne terapije iz kartona Doma zdravlja gde se leči,
 • ukoliko se lice leči od hroničnih bolesti dostaviti aktuelne specijalističke izveštaje s predlogom terapije

Ukoliko se potencijalni korisnik ranije lečio, neophodno je da prilikom prijema ponese raspoloživu medicinsku dokumentaciju o lečenju kao i lekove koje trenutno koristi

Potrebno je da prilikom prijema sa korisnikom dođe srodnik (ugovaračsmeštaja) ili zakonski zastupnik i voditelj slučaja iz uputnog CSR.

Voditelj slučaja, srodnik i sam korisnik, ukoliko je u mogućnosti, učestvuju upravljenju plana usluga.

Prijem korisnika se vrši na osnovu ličnog zahteva korisnika ili na zahtev zakonskog zastupnika, srodnika ili staratelja.

Potrebna dokumentacija za prijem:

 • Original ili fotokopija lične karte korisnika sa prebivalištem i adresom na koju je korisnik prijavljen
 • Original ili fotokopija zdravstvene knjižice korisnika
 • Fotokopija zdravstvene dokumentacije: otpusna lista ako lice dolazi sa bolničkog lečenja, specijalistički i laboratorijski izveštaji novijeg datuma (ukoliko ih poseduje), spisak medikamentozne terapije koju korisnik uzima sa lekovima za početak boravka.
 • Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika korisnika i original na uvid.

Osim dokumentacije, treba poneti garderobu (haljine, pantalone, majice, trenerke, džemperi…), a u skladu sa željama i potrebama samog korisnika. Osim toga, treba poneti pižamu, veš, sredstva za ličnu higijenu (četkica za zube, pasta…). Ukoliko korisnik poseduje neki lični predmet za koji je posebno vezan (fotografija, knjiga, lampa, slika, fotelja…) dozvoljeno je doneti u sobu. Sva garderoba, kao i lični predmeti koje korisnik donese kada dođe na smeštaj biće obeleženi i upisani u knjigu ličnih stvari korisnika. Svako naknadno donošenje garderobe i ličnih stvari prijavljuje se recepciji radi adekvatnog obeležavanja i održavanja veša

Pomoć u svakodnevnoj nezi tela

Nega i lična higijena kako korisnika, takođe i samog objekta doma veoma je bitna. Tim Oaze Silka SM naročitu pažnju posvećuje higijeni kao jednom od krucijalnih faktora održavanja zdrave sredine i podizanju zdravlja korisnika doma na najviši nivo kvaliteta.

Ishrana prilagođena Vašem zdravlju

Ishrana u domu je raznovrsna, zastupljene su sve vrste namirnica, a istovremeno je prilagođena različitim zdravstvenim i drugim potrebama korisnika.

Stručan tim

Naša misija je prvenstveno pružanje visokokvalitetne usluge starijim osobama u prijatnom ambijentu i prijateljskoj atmosferi, kako bi preseljenje korisnika u dom bilo lepo prihvaćeno i što manje stresno.

Prevoz pacijenata i uređaji u domu

Velika prednost doma Oaze Silka Sm jeste posedovanje električnih i hidrauličnih podizača pacijenata, kao i posedovanje skalamobila sa kojim penjanje uz stepenice ne predstavlja nikakav problem.

Društvene aktivnosti

Mnoga istraživanja dokazala su da starije osobe koje nakon ulaska u penziju pored fizičke, učestvuju i u društvenim aktivnostima predstavljaju kandidate za duži i kvalitetniji život. Tim Oaze Silka SM obezbeđuje korisnicima doma mnogobrojne kulturno-zabavne aktivnosti.

Socijalne i rekreativne aktivnosti i radno okupaciona terapija

Veliku pažnju posvećujemo socijalnim i rekreativnim aktivnostima, ali i radno okupacionoj terapiji.

DOM KAO KOD KUĆE

Ukoliko odlučite da je upravo Dom za stare Oaza Silka SM pravo mesto za vaše bližnje, informišite se o postupku prijema.

Posedujemo neophodnu licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za negu starih lica. Licencu za rad i podatke vezane za licencu Ministarstva Zdravlja možete preuzeti ovde.

U domu za stare Oaza Silka SM možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.

 • Na raspolaganju su Vam lekari – specijalisti interne medicine, urgentne medicine, onkologije i radiologije, koji su detaljno upoznati sa zdravstvenim stanjem svih korisnika.
 • Stalno zaposlene medicinske sestare i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
 • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
 • Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
 • Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
 • Kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
 • Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do doma, Dom za stare Oaza Silka SM obezbeđuje sanitetski prevoz uz odgovarajuću pratnju.
 • Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, stojimo Vam na raspolaganju.