+381 69 670 853

Procena stanja

Oaza Silka SM prima korisnike kojima je potreban različit stepen podrške,nezavisne, poluzavisne ili potpuno zavisne od tuđe pomoći, bez obzira na oboljenje. Po prijemu zahteva za smeštaj u dom, stručni tim koji čine direktor, socijalni radnik i glavna medicinska sestra,vrše procenu aktuelnog stanja i potreba korisnika i u zavisnosti od potreba korisnika donosi se odluka o prijemu u dom za stara lica.Bitno nam je da u svakom momentu možemo da odgovorimo na potrebe korisnika. Pružamo usluge smeštaja i medicinske nege starim i odraslim licima koja usled ograničenih  fizičkih, intelektualnih ili psihičkih sposobnosti imaju poteškoće da žive samostalno i brinu o sebi i svojim potrebama.

Procedura smeštaja u dom

Da bi pokrenuli postupak smeštaja korisnika u Oaza Silka SM potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine u kojoj je kandidat za smeštaj prijavljen kao stanovnik, gde je potrebno predati zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju.

 

USLOVI SMEŠTAJA

 • Prilikom pripreme za smeštaj korisnika dostavlja se zakonom predviđena socijalna dokumentacija : obrazac S1- zahtev za smeštaj, izveštaj voditelja slučaja , ček od penzije ukoliko je potencijalni korisnik penzioner i dr. Uz dokumentaciju za potrebe matične službe – ukoliko je potencijalni korisnik u braku, dostavlja se i izvod iz matične knjige venčanih, zatim izvod iz matične knjige rođenih  sa unetim konstatacijama sklapanja braka,razvoda ili  smrti i uverenje o državljanstvu .
 • Ukoliko se zbog hitnosti smeštaja dostavi nepotpuna socijalnadokumentacija, nedostajuću dokumenaciju treba dostaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana smeštaja.
 • Rešenjeo smeštaju dostaviti u roku od 7 dana od dana smeštaja.
 • Ukoliko se radi o licu lišenom poslovne sposobnosti obavezno dostaviti kopiju rešenja o lišavanju poslovne   sposobnosti kao i rešenje o postavljenom   staratelju.

Od medicinske dokumentacije obavezni su:

 1. izveštaj neuropsihijatra sa predlogom terapije ,
 2. očitan snimak pluća  od strane pneumoftiziolo ,
 3. nalaz na HBsAg (virus hepatita B), HCV (virus hepatita C)nalaz na Wasserman,
 4. otpusna lista ukoliko je potencijalni korisnik bolnički lečen,
 5. prepis dijagnoza i  aktuelne terapije iz kartona Doma zdravlja gde se leči ,
 6. ukoliko se lice leči od hroničnih bolesti dostaviti aktuelne specijalističke izveštaje s  predlogom terapije
 • Ukoliko se potencijalni korisnik ranije lečio, neophodno je da prilikom prijema ponese raspoloživu medicinsku dokumentaciju o lečenju  kao i  lekove koje trenutno  koristi

Potrebno je da prilikom prijema sa korisnikom dođe srodnik (ugovaračsmeštaja) ili zakonski zastupnik  i  voditelj slučaja iz  uputnog CSR.

Voditelj slučaja, srodnik  i sam korisnik, ukoliko je u mogućnosti, učestvuju upravljenju  plana usluga.

Prijem korisnika se vrši na osnovu ličnog zahteva korisnika ili na zahtev zakonskog zastupnika, srodnika ili staratelja.

Potrebna dokumentacija za prijem:

1. Original ili fotokopija lične karte korisnika sa prebivalištem i adresom na koju je korisnik prijavljen

2. Original ili fotokopija zdravstvene knjižice korisnika

3. Fotokopija zdravstvene dokumentacije: otpusna lista ako lice dolazi sa bolničkog lečenja, specijalistički i laboratorijski izveštaji novijeg datuma (ukoliko ih poseduje), spisak medikamentozne terapije koju korisnik uzima sa lekovima za početak boravka.

4. Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika korisnika i original na uvid.

Osim dokumentacije, treba poneti garderobu (haljine, pantalone, majice, trenerke, džemperi…), a u skladu sa željama i potrebama samog korisnika. Osim toga, treba poneti pižamu, veš, sredstva za ličnu higijenu (četkica za zube, pasta…). Ukoliko korisnik poseduje neki lični predmet za koji je posebno vezan (fotografija, knjiga, lampa, slika, fotelja…) dozvoljeno je doneti u sobu. Sva garderoba, kao i lični predmeti koje korisnik donese kada dođe na smeštaj biće obeleženi i upisani u knjigu ličnih stvari korisnika. Svako naknadno donošenje garderobe i ličnih stvari prijavljuje se recepciji radi adekvatnog obeležavanja i održavanja veša

Leave a comment